ePlan

Ärendeplaneringen är en egen systemmodul inom PACT-familjen som är beroende av PACTs diariesystem, eDia.

ePlan effektiviserar hanteringen av ärenden som har en planeringsbar handläggning. Detta sker genom att:
1. Fastställa en planerad hanteringsordning
2. Löpande dokumentera var ett ärende finns
3. Underlätta mötesplaneringen
4. Skapa och publicera dokumentaion inför möten

Information från ePolo, system för registrering av den politiska organisationen och dess bemanning, kan nyttjas i ePlan.

Inom mötesplaneringen i ePlan kan ärenden sättas upp på dagordningen för ett sammanträde, flyttas till ett annat mötesdatum eller läggas vilande. Kallelser och föredragningslistor kan skrivas ut.

Genom koppling till modulen, ePub, kan dokumentation distribueras elektroniskt till mötesdeltagarna.