ArkivIT

ArkivIT har arbetat med e-förvaltningsfrågor och informationshantering i många år och är experter inom processkartläggning, kravställning och projektledning. Vår uppgift är att vara ert stöd på vägen till e-förvaltning. Vi strävar efter att med omsorg om er information och om kulturarvet förmedla kompetens och leverera effektiva lösningar. Vårt arbete ska ge verklig nytta i organisationens vardagliga arbete.

Vi projektleder anslutningsarbetet, gör kravinsamling, analys och informationsvärdering med avseende på metadata, gallring, sekretess, behörighetsstyrning och säkerställd framtida sökbarhet. Vi extraherar data, konverterar till arkivformat oavsett om det gäller kontorsdokument, ljud, bild, webbplatser eller andra typer av information. Vi paketerar och levererar informationsobjekt till e-arkivet och säkerställer att inläsningen sker felfritt och att levererande verksamhetssystem uppdateras med referensinformation om att ärendet är arkiverat.

ArkivIT har tagit fram en standardiserad och kostnadseffektiv lösning för arkivering av webbplatser, anpassat för leverans till e-arkiv. Lösningen är anpassad för såväl externa webbplatser som intranät.

Vi levererar ett tekniskt korrekt arkivexemplar vid önskad tidpunkt, utformar en gedigen systembeskrivning och konverterar till arkivgodkända filformat, allt enligt gällande föreskrifter och standarder för att säkerställa läsbarhet och autenticitet i långa tidsperspektiv. Inför leverans skapar vi metadatauppmärkta arkivpaket enligt gällande riktlinjer och krav från arkivmyndigheter.

Våra arkivkonsulter kan bistå er i ert arbete med arkiv- och dokumenthantering både strategiskt genom projektledning och operativt genom sedvanligt arkivarbete. ArkivIT erbjuder kompletta lösningar eller enskilda punktinsatser där ni behöver vår specialistkompetens. Vi har erfarenhet och bakgrund från arkivfrågor vid myndigheter och företag och förstår arbetets komplexa sidor.

Vi hjälper er med:
· Förstudier och utredningsarbete (exv. vid införande av e-arkiv)
· Processbaserad informationsredovisning
· Dokumenthanteringsplaner
· Diarieföring/registratur
· Strategi för bevarande
· Ordna och förteckna
· Gallringsutredningar/gallring