KLoG Consulting

KLoG Consulting AB är ett konsultbolag som startade 2006 med inriktning på projektledning inom Stat, Kommuner och Landsting. Genom åren har vi främst verkat inom Hälso- och Sjukvård med uppdrag som projektledare och utredare. Typiska områden är upphandling av IT-system, införa ledningssystem och införa dokument- och ärendehanteringssystem.

KLoG Consulting levererar följande tjänster: Projektledning, Verksamhetsutveckling, Förändringsledning, Kvalitetsledning och Upphandlingsstöd.

Våra projektledare har mycket god kompetens och erfarenhet av att driva projekt dels utifrån formalia och en bred verktygslåda samt dels utifrån kundens behov och önskemål. Vi tydliggör vad som menas med projektledning och tillsammans med kund identifierar vilka unika delar som är en utmaning hos kunden.
Om kunden saknar projektmodell eller tydliga styrmedel, definierar vi dessa tillsammans med kunden och tydligöra på vilket sätt effekthemtagning och nyttorealisering ska följas upp och synliggöras.

Genom processbaseras verksamhetsutveckling tydliggör och beskriver vi kundens verksamhet för att säkerställa att samtliga intressenter förstår och delar samma nulägesbild, önskat tillstånd samt lämpliga aktiviteter för att utveckla verksamheten.
I samförstånd med kunden lägger vi upp ett lämpligt genomförande som kan innehålla gemensamma arbetsmöten (workshop), intervjuer, utbildning samt dokumentation.

Vi genomför förändringsledning enligt Prosci ADKAR-modellen (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) där tricket är på ett effektivt sätt genomföra en förändring som är hållbar över tid.

Processen för förändringsledning består av 3 delar (Förberedelse, Genomförande och Förstärka) där vi tillsammans med kund beskriver och identifierar vem som gör vad i de olika momenten. Några grundläggande delar är Kommunikation, Genomförandeplan, Stöd/träning, Hantera motstånd samt Utbildning.

Vårt synsätt inom kvalitetsledning utgår från att en verksamhet vill jobba effektivt med att genomföra sin strategi och nå sin vision. Det ska på ett kostnadseffektivt sätt styra arbetet så att deras kunder är nöjda, minska personberoende samt ge klarhet i hur verksamheten hänger ihop (processer).

Det vanligaste sättet är bygga ett ledningssystem som uppfyller kraven från t.ex. lagar, föreskrifter eller ISO, där vi kan gå in som projektledare, genomföra förstudier eller som stöd/mentor.

Vårt arbetssätt inom upphandling utgår från verksamhetens behov där vi genom kartläggning och beskrivning hjälper kunden med att skapa ramen för vad en upphandling avser och sedan genomföra den i samverkan med kundens upphandlingsavdelning.

Stödet ges främst inom att leda en upphandling, dvs vara kundens projektledare, och säkerställa hög kvalitetet samt följsamhet till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).